Home » Community Impact » English as a Second Language

English as a Second Language (ESL)

As a diverse community, ESL Classes at the Y offer a safe meeting place for students to interact with one another, in an atmosphere that fosters friendships, and promotes self-confidence. Our program offers classes for adult learners at all levels to improve their abilities in spoken and written English.

The Cooper Street YMCA in partnership with The Fields Church provides ESL classes to adults of all levels to improve their spoken English. Students’ English proficiency is routinely assessed and instruction tailored to individual needs. All materials are covered by the registration fee.  

Each class introduces new vocabulary, English phrases, and small group conversation practice to help students:  

 • Demonstrate measurable increases in effective English communication  
 • Practice using English vocabulary and phrases in daily life situations  
 • Learn English Bible verses and songs  
 • Introduce who they are, where they are from, and clearly communicate their brief life story in English

Cooper Street YMCA hợp tác với The Fields Church cung cấp các lớp học ESL giúp người lớn ở mọi trình độ cải thiện khả năng nói tiếng Anh. Năng lực tiếng Anh của học viên sẽ được đánh giá thường xuyên, học viên sẽ được hướng dẫn dựa trên nhu cầu cá nhân. Toàn bộ tài liệu học đã được bao gồm trong lệ phí đăng ký.

 

Các lớp sẽ dạy từ vựng, cụm từ tiếng Anh mới và tạo hoạt động thực hành hội thoại theo nhóm nhỏ để giúp học viên:

 • Nâng cao đáng kể khả năng giao tiếp tiếng Anh hiệu quả
 • Thực hành sử dụng từ vựng và cụm từ tiếng Anh trong các tình huống giao tiếp hàng ngày
 • Tìm hiểu những câu Kinh Thánh và bài hát tiếng Anh
 • Giới thiệu bản thân, quê quán của mình và kể ngắn gọn câu chuyện về cuộc sống của mình bằng tiếng Anh

La YMCA de Cooper Street, en asociación con The Fields Church, ofrece clases de ESL para adultos de todos los niveles para mejorar su inglés hablado. La competencia en inglés de los estudiantes se evalúa periódicamente y se adapta la enseñanza a las necesidades individuales. Todos los materiales están cubiertos por la tarifa de inscripción.

Cada clase introduce nuevo vocabulario, frases en inglés y práctica de conversación en grupos pequeños para ayudar a los estudiantes a:

 • Demostrar aumentos medibles en la comunicación efectiva en inglés
 • Practicar el uso del vocabulario y las frases en inglés en situaciones cotidianas
 • Aprender versículos y canciones bíblicas en inglés
 • Presentarse, de dónde son y comunicar claramente su historia de vida breve en inglés

Program Directory

0 programs meet your criteria

XClose

Register

Do you want to register for this session only, or for multiple sessions of this program at this location?