Tell us what you think.

Published On: September 14, 2023Categories: Uncategorized

We are listening.

 

At the Y, strengthening community is our cause. The Y has listened and responded to communities’ most pressing critical social needs since our founding in 1844.

Periodically, we conduct a very detailed Community Needs Assessment to ensure that our YMCA, along with our community partners, understand what critical social needs exist here at home in the greater Arlington-Mansfield service area.  Our goal is to take what we learn through this process and create a plan to improve the lives of everyone we possibly can.

To be successful, we need your help!  We don’t hire outside consultants.  Our YMCA Community Needs Assessment is unique in that we enlist the help of hundreds of local volunteers to help lead and participate in the process.  We rely on those individuals that understand and care about our community – and we hope this includes you!

There are four ways to get involved:

Please check back here in December of 2023 to view our Community Needs Assessment results and our YMCA’s new strategic and partnership plans.

Thank you!

 


 

En la Asociación Cristiana de Jóvenes (Young Men’s Christian Association, YMCA), fortalecer la comunidad es nuestra causa. Desde nuestra fundación en 1844, la YMCA ha escuchado y respondido a las necesidades sociales más apremiantes de las comunidades.

Periódicamente, hacemos una evaluación muy detallada de las necesidades de la comunidad para asegurarnos de que nuestra YMCA, junto con nuestros socios de la comunidad, entiendan qué necesidades sociales críticas existen aquí en casa, en el área de servicio de Arlington-Mansfield.  Nuestro objetivo es tomar lo que aprendamos mediante este proceso y crear un plan para mejorar la vida de todos cuantos podamos.

Para tener éxito, ¡necesitamos su ayuda!  No contratamos consultores externos.  Nuestra evaluación de las necesidades de la comunidad YMCA es única en el sentido de que contamos con el apoyo de cientos de voluntarios locales que nos ayudan a dirigir el proceso y a participar en él.  Confiamos en aquellas personas que comprenden y se preocupan por nuestra comunidad y, ¡esperamos que entre ellas esté usted!

Hay cuatro formas de participar:

Vuelva a este sitio en diciembre de 2023 para ver los resultados de nuestra Evaluación de Necesidades de la Comunidad y los nuevos planes de asociación y estratégicos de nuestra YMCA.

¡Gracias!

 


 

Tại Y, việc thúc đẩy cộng đồng là mục tiêu của chúng tôi. Kể từ khi thành lập vào năm 1844, Y đã lắng nghe và đáp ứng những nhu cầu xã hội quan trọng và cấp thiết nhất của cộng đồng.

Chúng tôi đinh kỳ tiến hành Đánh giá Nhu cầu Cộng đồng một cách rất chi tiết để đảm bảo rằng YMCA của chúng tôi, cùng với các đối tác cộng đồng, có thể hiểu được các nhu cầu xã hội quan trọng đang tồn tại ở địa phương, trong khu vực dịch vụ Arlington-Mansfield rộng lớn. Mục tiêu của chúng tôi là áp dụng những gì tìm hiểu được thông qua quá trình này và lập kế hoạch cải thiện cuộc sống của mọi người trong phạm vi khả năng cho phép.

Để thành công, chúng tôi cần sự giúp đỡ của quý vị! Chúng tôi không thuê tư vấn ngoài. Dự án Đánh giá Nhu cầu Cộng đồng YMCA của chúng tôi có điểm độc đáo là chúng tôi tranh thủ sự giúp đỡ của hàng trăm tình nguyện viên địa phương để hỗ trợ hướng dẫn và tham gia vào quy trình này. Chúng tôi đặt niềm tin vào những cá nhân hiểu và quan tâm đến cộng đồng – và chúng tôi hy vọng trong đó có quý vị!

Có bốn cách để tham gia:

Vui lòng quay lại đây vào tháng 12 năm 2023 để xem kết quả Đánh giá Nhu cầu Cộng đồng cũng như các chương trình hợp tác và chiến lược mới của YMCA của chúng tôi.

Trân trọng cảm ơn!

 

 

WANT TO KNOW MORE?