65th Annual Meeting Luncheon

Published On: January 19, 2023Categories: Events, News, Press Release

Join us in celebrating our community’s international diversity!

 

The Arlington-Mansfield Area YMCA is holding its 65th Annual Meeting Luncheon on April 14th, 2023 at the Sheraton Arlington Hotel. This year’s theme “Engaging Globally, Welcoming Locally” highlights the AMA YMCA’s commitment to building bridges abroad and at home through partnerships with YMCAs in countries across the globe.

It’s amazing how local immigrant groups can be welcomed and engaged in our YMCA when an active interest is taken in understanding their language, customs, culture and cuisine. Our partnerships provide the framework for creating dialogue and inclusion here at home.  We will give special attention to our partnership and recent trip to the YMCA in Vietnam!

This year, our YMCA family is also excited to announce that Dr. Michael A. Evans, Sr., Pastor, and Mayor of Mansfield, will receive our distinguished Bill & Shari Bowie Community Leadership Award for his integral service in our community.

Glynda and Charlie Patterson will be recognized for their years of volunteer service with the Distinguished Volunteer Award. Additionally, Mansfield Mission Center will be presented with the YMCA’s Community Partnership Award.


Hãy tham gia cùng chúng tôi để tôn vinh sự đa dạng quốc tế của cộng đồng chúng ta!

 

YMCA Khu vực Arlington-Mansfield sẽ tổ chức Tiệc trưa Hội nghị Thường niên lần thứ 65 vào ngày 14 tháng 4 năm 2023 tại Khách sạn Sheraton Arlington. Chủ đề năm nay “Kết nối  toàn cầu, chào đón tại địa phương” nêu bật cam kết của AMA YMCA trong việc xây dựng cầu nối ở nước ngoài và trong nước thông qua quan hệ đối tác với YMCA ở các quốc gia trên toàn cầu.

Thật tuyệt vời khi các nhóm người nhập cư này có thể được chào đón và tham gia vào YMCA của chúng tôi khi họ thật sự quan tâm đến việc hiểu ngôn ngữ, phong tục, văn hóa và ẩm thực từ chính quê hương của họ. Quan hệ đối tác của chúng tôi sẽ cung cấp nội dung và phương tiện để tạo ra cuộc đối hội nhập ngày tại quê nhà. Chúng tôi đặc biệt nâng cao đến mối quan hệ hợp tác với YMCA tại Việt Nam!

Năm nay, gia đình YMCA của chúng tôi rất vui mừng thông báo đến quý vị rằng Tiến sĩ Michael A. Evans, hiện là Mục sư-Thị trưởng Mansfield, sẽ nhận được giải thưởng Lãnh đạo xuất sắc Cộng đồng Bill & Shari Bowie của chúng tôi vì sự đóng góp quan trọng của ông cho cộng đồng của chúng ta.

Glynda và Charlie Patterson sẽ được nhân danh cho nhiều năm phục vụ của họ với Giải thưởng Tình nguyện viên Xuất sắc. Thêm vào đó, trung tâm Truyền giáo Mansfield cũng sẽ được giải thưởng Đối tác Cộng đồng của YMCA.

La Asociación Cristiana de Jóvenes (Young Men Christian Association, YMCA) del área de Arlington-Mansfield (AMA) celebrará su 65.º Almuerzo de la Reunión Anual el 14 de abril de 2023 en el Hotel Sheraton Arlington.

 

El lema de este año “Compromiso global, bienvenida local” pone de relieve el compromiso de la YMCA de AMA de tender puentes en el extranjero y en el propio país a través de asociaciones con las YMCA de países de todo el mundo.

Resulta asombroso cómo los grupos de inmigrantes locales pueden ser acogidos y participar en nuestra YMCA cuando se pone un interés activo en comprender su lengua, sus costumbres, su cultura y su gastronomía. Nuestras asociaciones proporcionan el marco para crear diálogo e inclusión aquí en casa.  Le prestaremos especial atención a nuestra asociación con la YMCA de Vietnam.

Este año, nuestra familia YMCA se complace en anunciar que el Dr. Michael A. Evans, Sr., Pastor y Alcalde de Mansfield, recibirá nuestro distinguido Premio al Liderazgo Comunitario Bill & Shari Bowie por su servicio integral en nuestra comunidad.

Glynda y Charlie Patterson serán reconocidos por sus años de servicio voluntario con el Premio al Voluntario Distinguido. Además, Mansfield Mission Center recibirá el Premio de Asociación Comunitaria de YMCA.

__

Date: April 14, 2023 at 11:30am-1:00pm
Prices: $35 for Individual Tickets, Sponsorships starting at $250
Location: Sheraton Arlington Hotel Ballroom

Sponsorship Opportunities


       


Presenting Sponsor

Sponsors

WANT TO KNOW MORE?